REGULAMIN ZASAD ODBYWANIA I REZERWACJI TURNUSÓW OCZYSZCZAJĄCYCH

 

 1. DEFINICJE.

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie:

 • Organizator: oznacza odpowiednio:
 • Joanna Popławska HOME FOR ME, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warszawa, tel. +48 501 753 707, joannapoplawska@omayurveda.pl, NIP: 524-316-79-24

2) Maria Pronobis, 00-159 Warszawa, ul. Gen. Andersa 37/86, tel. +48 500 218 506, mariapronobis@omayurveda.pl; PESEL: 92081407427

 • Turnus: oznacza pobyt w Ośrodku, który organizuje Organizator w formie zajęć, wykładów i Programu Oczyszczającego;
 • Informacja o Turnusie: oznacza ofertę zawierającą program danego Turnusu określający zakres, terminy, płatności i miejsce prowadzenia danego Turnusu.
 • Kursant: oznacza każdą osobę fizyczną która weźmie udział w Turnusie;
 • Regulamin: oznacza niniejszy Regulamin Odbywania i Rezerwacji Turnusów Oczyszczających;
 • Program Oczyszczający: oznacza rekomendowany proces oczyszczania w formie dietetycznych posiłków ayurvedyjskich, praktyki jogi, oddechu, medytacji i relakasacji realizowany w Ośrodku podczas Turnusu;
 • Ośrodek: oznacza Pensjonat „LORIEN” położony w Szczawnie-Zdroju (58-310), ul. Henryka Sienkiewicza 4, w którym odbywa się Turnus, kontakt: pensjonatlorien.pl, tel. + 48 74 840 23 55, recepcja@pensjonatlorien.pl

 

 1. ORGANIZACJA TURNUSU
 2. Organizator jest reprezentowany merytorycznie przez Marię Pronobis, tel. +48 500 218 506, mail: mariapronobis@omayurveda.pl, a organizacyjnie przez Joannę Popławską, tel. 48 510 291 422, mail joannapoplawska@omayurveda.pl
 3. Turnusy realizowane są według danej Informacji o Turnusie.
 4. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Turnusu mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w Informacji o Turnusie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 6. Poza udziałem w Turnusie Organizator i pokryciem kosztów pobytu w Ośrodku (o ile Informacja o Turnusie nie stanowi inaczej) zapewnia każdemu Kursantowi: skrobaczkę do języka, kubek nety, oleje do masażu, świeczki hoppi, woda, zioła i wszystkie niezbędne produkty do oczyszczania wątroby oraz do lewatywy, skrypt, warsztaty, zajęcia z jogi i medytacji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania jakości danego Turnusu w szczególności w formie: spersonalizowanej ankiety lub ankiet anonimowych.
 8. Organizator nie zapewnia w ramach Turnusu (o ile Informacja o Turnusie nie stanowi inaczej) transportu, oraz opieki medycznej.
 9. Organizator ma prawo dokonywania dokumentacji zdjęciowej lub filmowej z przebiegu Turnusu z prawem jej publikacji w mediach w celach marketingowych i promocyjnych, Kursant poprzez dokonanie zgłoszenia do danego Turnusu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w wyżej opisanym celu i zakresie.

 

III.  WARUNKI UDZIAŁU I REZYGNACJI Z TURNUSU

 1. Informacja o organizowanych Turnusach przekazywana jest potencjalnym kursantom w formie informacji publikowanych na stronie internetowej Organizatora pod adresem omayurveda.pl telemarketing lub w inny sposób.
 2. Podstawą uczestnictwa w Turnusie jest dokonanie wpłaty zaliczki zgłoszenia do Organizatora „on-line” za pośrednictwem strony omayurveda.pl lub adresu : kontakt@omayurveda.pl albo zgłoszenia telefonicznego pod numerem +48 501 753 707 lub +48 500 218 506.
 3. Przy zgłoszeniu do danego Turnusu, Kursant podaje swoje dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej i telefon komórkowy.
 4. Potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia do danego Turnusu następuje mailowo lub telefonicznie najpóźniej na dzień przed Turnusem, na podstawie informacji zawartych w dokonanym zgłoszeniu.
 5. Warunkiem potwierdzenia udziału w danym Turnusie jest wpłata przez Kursanta zaliczki w kwocie 700zł (siedemset złotych) dokonywana przy zgłoszeniu do danego Turnusu u na rachunek bankowy Organizatora podany w danej Informacji o Turnusie albo nr rachunku

Home for Me Joanna Popławska . ul. Henrykowska 12 Warszawa

50 1240 6087 1111 0010 9317 3309,

gdzie przy ograniczonej ilość miejsc na Turnusie decyduje kolejność wpłat.

 1. Kursant może dokonać bezkosztowej rezygnacji z uczestnictwa w Turnusie pisemnie (mailem na adres kontskt@omayurveda.pl w terminie nie później niż 30 dni roboczych przed planowanym Turnusem. W takim przypadku Organizator dokonuje zwrotu zaliczki w pełnej kwocie.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Turnusie w terminie późniejszym niż 30 dni roboczych przed planowanym Szkoleniem, Kursant jest zobowiązany do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w kwocie 350zł netto (trzysta pięćdziesiąt) za każde anulowanie zgłoszenie, zaś rezygnacja z uczestnictwa w Turnusie w terminie późniejszym niż 7 dni roboczych przed planowanym Szkoleniem skutkuje zobowiązaniem Kursanta do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w kwocie 700zł netto (siedemset) za każde anulowanie zgłoszenie.
 3. Brak informacji o rezygnacji ze Turnusu, rezygnacja zgłoszona w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed planowanym Szkoleniem lub nieobecność na Turnusie nie zwalnia Kursanta od poniesienia całych kosztów Turnusu.
 4. Terminem rezygnacji jest data wpływu stosownej pisemnej informacji i potwierdzenia przez Organizatora jej otrzymania.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca danego Turnusu lub do odwołania Turnusu na 1 dzień roboczy przed planowanym dniem Turnusu w szczególności ze względu na niewystarczającą liczbę Kursantów. W takim przypadku Kursanci którzy opłacili dane Szkolenie informowane są o innych dostępnych terminach, bądź zwracana jest wniesiona opłata za Szkolenie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo w sytuacjach nadzwyczajnych (np. niezdolność do pracy osoby prowadzącej Szkolenie, zdarzenie losowe) dokonać zmiany osoby prowadzącej Szkolenie.
 7. Organizator może odwołać dany Turnus poprzez kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Warunkiem uczestnictwa w Turnusie jest dokonanie przez Kursanta wpłaty całości opłaty z tytułu uczestnictwa w Turnusie, gdzie decyduje data wpływu środków na rachunek lub wpłata gotówką do rąk własnych Organizatora.
 9. W przypadku odwołania Turnusu przez Organizatora, Kursantowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez jakichkolwiek potrąceń, nie przysługują natomiast z tego powodu żadne odsetki.

 

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA UCZESTNICTWO W TURNUSIE
 2. Aktualna wartość opłat za uczestnictwo w danym Turnusu są zawarte na stronie internetowej Organizatora omayurveda.pl lub w danej Informacji o Turnusie.
 3. Płatności za dany Turnus należy dokonać najpóźniej do 14 dni roboczych przed planowanym Turnusem na rachunek bankowy Organizatora podany w danej Informacji o Turnusie. Po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem istnieje możliwość dokonania, płatności gotówką w dniu Turnusu lub wydłużonego terminu płatności.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Turnusie jest dokonanie przez Kursanta wpłaty całości opłaty z tytułu uczestnictwa w Turnusie zgodnie z ust. 2, gdzie decyduje data wpływu środków na rachunek lub wpłata gotówką do rąk własnych Organizatora.

 

 1. REKLAMACJE i ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 2. Kursant może składać reklamacje dotyczące Turnusów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia danego Turnusu, gdzie Organizator dokona rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Kursantów lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Kursantów informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Turnusu, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem oraz nie ponosi odpowiedzialności za osiągnięcie spodziewanych celów Programu Oczyszczającego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy, usterki, nieprawidłowości w materiałach dostarczonym Kursantom.
 5. Udział w Turnusie i w Programie Oczyszczającym jest dobrowolny, Program Oczyszczający nie jest usługą medyczną, usługą hotelarską lub gastronomiczną.
 6. Kursant przed rozpoczęciem Turnusu w razie wątpliwości powinien skontaktować się z lekarzem w celu stwierdzenia ewentualnych przeciwskazań co do odbycia Programu Oczyszczającego.
 7. Bezwzględnie z Programu Oczyszczającego nie mogą korzystać osoby: niepełnoletnie, powyżej 75 lat życia, oraz z problemami zdrowotnymi wymagającymi nadzoru opieki lekarskiej np. chore na cukrzycę i hipoglikemię, epilepsję, zaburzenia odrzywiania, choroby psychiczne, nowotwory, kobiety w ciąży, osoby stale przyjmujące leki, osoby w stanie rekonwalescencji po ciężkiej operacji, dzieci i osoby starsze.
 8. Kursant bierze udział w Programie Oczyszczającym na własne ryzyko, zaś Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za medyczne skutki uczestnictwa Kursanta w Programie Oczyszczającym.
 9. Organizator w szczególności nie żąda i nie pobiera od Kursanta żadnych informacji, w tym medycznych, co do stanu zdrowia Kursanta, poza dobrowolnym oświadczeniem Kursanta o braku przeciwskazań .

 

 1. POBYT W OŚRODKU
 2. Opłaty z tytułu uczestnictwa w Turnusie obejmują również pokrycie kosztów pobytu Kursanta podczas całego Turnusu, co obejmuje wyłącznie:
 • nocleg – doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 15:00 i kończy 11 :00
 • pokój 1-osobowy dla każdego Kursanta z TV, odrębną łazienką, łączem internetowym;
 • codzienny nieodpłatny dostęp do sauny
 1. Kursanci podczas Turnusu są zobowiązanie do stosowania zasad pobytu w Ośrodku dostępnymi na stronie https://www.pensjonatlorien.pl, recepcja@pensjonatlorien.pl., + 48 74 840 23 55;
 2. Wyżywienie Kurantów odbywa się w ramach Programu Oczyszczającego, Ośrodek nie zapewnia nieodpłatnych posiłków.
 3. Transport do i z Ośrodka odbywa się na koszt Kursanta.
 4. Ośrodek nie zapewnia swojego parkingu.

 

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Kursanci poprzez przystąpienie do udziału w Turnusie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora przesłanych mu danych osobowych i teleadresowych Kursantów w celach informacyjnych oraz marketingowych.
 2. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych Organizator nie przekazuje i nie zbywa osobom trzecim zgromadzonych danych osobowych Kursantów.
 3. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 4. Wszelkie ewentualne spory i roszczenia związane z niniejszym Regulaminem lub prowadzeniem Szkoleń rozstrzygać będzie właściwy polski sąd powszechny.
 5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Warszawa, dnia 12.08.2021 roku.